Hodnocení

Odborná komise:

  • má 9 členů (3 pro každou kategorii),
  • sestává se z předních univerzitních i mimouniverzitních odborníků pro danou kategorii.

 

Centrální komise:

  • má 6 členů,

  • rozhoduje o výsledném umístění přihlášených projektů.

 

Hodnotící kritéria:

  • všeobecná kritéria, která hodnotí širší územní souvislosti, polyfunkčnost, začlenění do terénu, veřejnou prospěšnost, technickou náročnost, souvislost s tvorbou krajiny, ekonomickou efektivitu apod.,

  • specifická kritéria pro jednotlivé kategorie, která hodnotí návaznost na síť opatření, dodržení norem, technologických předpisů, originálnost řešení a použitých materiálů, hospodaření s materiály (bilance zemních prací) a další.