Pravidla

Společné zařízení může do soutěže přihlásit:

  • místně příslušná pobočka krajského pozemkového úřadu
  • projektant, resp. projekční firma pozemkové úpravy
  • autor realizačního projektu společného zařízení
  • realizační firma společného zařízení
  • obec, resp. vlastník společného zařízení

 

V soutěži budou společná zařízení hodnocena v kategoriích:

  1. Zpřístupnění pozemků
  2. Protierozní a vodohospodářská opatření
  3. Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

 

Do soutěže lze přihlásit společná zařízení, jejichž realizace byla dokončena do 31. 12. 2015, a to bez ohledu na datum zpracování projektové dokumentace. Dokončením realizace prvků územního systému ekologické stability se rozumí výsadba porostu a péče o něj po dobu alespoň 3 let od jeho výsadby.

Přihlášeno může být pouze konkrétní společné zařízení, které bude zařazeno do jedné z výše uvedených kategorií. Nelze v jedné kategorii přihlašovat soubor různých společných zařízení, i když jsou součástí stejné dokumentace.

Do soutěže nelze přihlásit společná zařízení, která byla přihlášena v předchozích ročnících soutěže.

Veškerá dokumentace přihlášených projektů zůstává majetkem vyhlašovatele soutěže s právem publicity. Další využití je možné pouze se souhlasem vyhlašovatele soutěže. Za souhlas ostatních zúčastněných (poboček pozemkových úřadů, projektanta pozemkové úpravy, autora realizačního projektu, dodavatelské firmy, obce) ručí vždy přihlašovatel.

 

ON-LINE PŘIHLÁŠKA

1. Přihlašovatel

(jméno/název, adresa)

2. Název příslušné pobočky krajského pozemkového úřadu

(pouze v případě, že přihlašovatel není sama pobočka)

3. Název společného zařízení

4. Lokalita společného zařízení

(katastrální území, okres)

5. Anotace

(srozumitelnou formou pro širší veřejnost představí anotace společné zařízení se zdůrazněním jeho významu z hlediska uživatele, veřejné prospěšnosti, širších územních vztahů, výsledků pozemkových úprav apod., technické parametry uvádějte do položky č. 10, rozsah cca 5 řádek)

6. Projektant pozemkových úprav

(název  - podle obchodního rejstříku pokud je, IČ - pokud je, adresa, telefon a e-mail)

7. Autor realizačního projektu

(název  - podle obchodního rejstříku pokud je, IČ – pokud je, adresa, telefon a e-mail)

8. Dodavatelská firma

(název  - podle obchodního rejstříku pokud je, IČ – pokud je, adresa, telefon a e-mail)

9. Náklady na realizaci

(konečná částka vč. DPH, zdroje financování)

10. Technické parametry

(u I. kategorie délka polních cest, šířka jízdního pruhu, šířka krajnice – vše v metrech; u II. kategorie plocha max. hladiny – v ha, objem vody při max. hladině – v m3; u III. kategorie rozloha – v ha)

11. Textová část

(viz níže bližší specifikace)

12. Výkresová dokumentace

(viz níže bližší specifikace)

13. Fotografická dokumentace

(stav před a po realizaci - nutno napsat v názvu fotografie + ostatní fotografická dokumentace, viz níže bližší specifikace)

 

Do soutěže se přihlašuje pouze elektronicky prostřednictvím speciálně vytvořené aplikace na adrese http://soutezszr.spucr.cz/, která funguje v rámci stránek Státního pozemkového úřadu.

Konečný termín podání přihlášky je 30. 9. 2016.

 

DOKUMENTACE

a) Textová část

Textová část obsahuje:

Údaje o společném zařízení: popis stavebního řešení, použité technologie a materiály, objekty, detaily, doba realizace (zahájení, ukončení), investiční náklady na realizaci, případně další podstatné údaje se zdůrazněním informace, proč je společné zařízení do soutěže přihlašováno.

Údaje o realizačním týmu: stručné údaje o projektantovi pozemkové úpravy, projektantovi realizačního projektu a dodavatelské firmě.

Stručné hodnocení přihlašovatele: hodnocení bude zpracováno zejména s ohledem na význam z hlediska uživatele a obce, veřejné prospěšnosti, širší územní vztahy, krajinný ráz, návaznost na celkovou síť jednotlivých opatření, technickou náročnost stavby, originálnost řešení, efektivitu opatření (finanční a časové parametry)

Formát: DOC, DOCX

Doporučený rozsah: 5 stran

 

b) Výkresová dokumentace

Výkresová dokumentace obsahuje:

·  mapu plánu společných zařízení

·  přehlednou situaci společného zařízení

·  vzorový příčný řez

·  rozhodující půdorysy a řezy

·  významné objekty, popřípadě konstrukční řešení detailů.

Formát: PDF

 

c) Fotografická dokumentace

Fotografická dokumentace ilustrující stav před a po realizaci společného zařízení, a to v několika charakteristických místech, příp. v místech napojení na systémy vyššího stupně (např. silnice, recipient, navazující prvek ÚSES). Součástí fotografické dokumentace mohou být též významné objekty a detaily. Popis fotografie nemůže být její součástí.

Formát: JPG

Doporučené rozlišení: více než 1MB.